WINTER IN CAMERA

Advertisements

Kolejne dni spotkania w Chojnie

Piątek (17.11.17)

Od rana byliśmy w szkole na lekcjach. Później tradycyjnie zatańczyliśmy na aktywnej przerwie. Następnie udaliśmy się na rozmowę przez Skype z uczniami we Francji. Pod koniec nagraliśmy wspólnie piosenkę. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na pożegnalnym ognisku.

Friday (17.11.17)

From the morning we were in school. Later, we danced on an active break. Then we were talk with Skype students in France. At the end we recorded the song together. In the evening we all met at the farewell bonfire.

Erasmus+ Chojna 16.11.2017

Czwartek (16.11.17)

W czwartek odwiedziliśmy firmę REMONDIS Szczecin. Dowiedzieliśmy się tam jak segreguje się odpady oraz oczyszcza drogi zimą i latem. Mieliśmy okazję uczestniczyć w quizie, w którym dużo z nas wygrało nagrody. Później zwiedzaliśmy Szczecin z pomocą przewodnika. Mogliśmy zobaczyć m.in. Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich oraz Jasne Błonia. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na wieczorku pożegnalnym w naszej szkole. Śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy oraz jedliśmy polskie tradycyjne potrawy.

Thursday (16.11.17)

On Thursday we visited REMONDIS Szczecin. We learned how to sort waste and clean roads in winter and summer. We attented in a quiz in which many of us won prizes. Later we visited Szczecin with the help of a guide. We have seen Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich and the Jasne Błonia. In the evening we all met at the farewell party in our school. We sang songs, danced and ate traditional Polish dishes.

Erasmus+ Chojna 15.11.2017

Środa (15.11.17r. )

W środę, po raz pierwszy mieliśmy lekcje z naszymi gośćmi. Później pojechaliśmy do muzeum znajdującego się  w Cedyni, gdzie oglądaliśmy średniowieczne wykopaliska . W drodze do upamiętniającej forsowanie Odry-Kamiennej Ściany Chwały , zatrzymaliśmy się przy czołgu w Siekierkach i zrobiliśmy kilka wspólnych zdjęć. Dużo dowiedzieliśmy się także o Cedyńskim Parku Krajobrazowym, obejmującym Chojnę, Cedynię, Mieszkowice i Moryń. Jadąc na obiad, nie ominęliśmy też ważnej w naszej regionie pamiątce historycznej, a mianowicie liczącej 277 schodów i odwołującej się do wojny pod Cedynią- Górze Czcibora.

Wednesday (15.11.17 )

On Wednesday , the first time we had lessons with our guests. We went to the Museum in Cedynia, where we watched the medieval excavations. On the way to commemorate the implementation of Measles-Stone Wall of glory, we stopped by a tank in the Siekierki and we did some common photos. We also learned a lot about Cedyński Landscape Park, including Chojna, Cedynia, Mieszkowice and Moryń. Going to dinner, we don’t bypass also valid in our region the memorial historical, namely of 277 stairs and referencing the war Cedynia-The Czcibora Hill.

 

Erasmus+ Chojna 11.11.2017 – 14.11.2017

Sobota ( 11.11.17r.) i Niedziela ( 12.11.17 )

W sobotę, po długiej i męczącej  przyjechali do nas przyjaciele  z Grenlandii , zaś  w niedzielę powitaliśmy    delegacja  z Francji.

Saturday(11.11.17 ) and Sunday (12.11.17 )

On Saturday after the long  and exhausting for our guests  trip, we greeted our friends from Greenland. The next day we knew the delegation from France.

 

Poniedziałek ( 13.11.17r. )

W poniedziałek wszyscy wspólnie spotkaliśmy się w auli szkolnej, by  zaprezentować nasze dotychczasowe działanie projektowe i obrać za cel nowe. Później mieliśmy  międzynarodowe próby śpiewu, a po nich aktywą przerwę na boisku szkolnym. Po południu był obiad, po którym  uczestniczyliśmy w ostatnich zajęciach i mieliśmy czas wolny dla naszych gości.

Monday (13.11.17 )

On Monday , all together  we met up on the school hall for presenting our previous project activities and take the new project destination. Later, we had the international rehersal song and the active break on the school playground. In the afternoon we were at  dinner, after which  we participated in the last activities we had a free time and everyone from our guests.

 

Wtorek (14.11.17r. )

We wtorek pojechaliśmy do Zakładu Górniczego Ognica, w którym obserwowaliśmy jak wygląda wydobycie  surowców mineralnych, tj. piasku i żwiru.

Składa się ono mianowicie z 3 głównych faz- pierwsza polega na wydobyciu surowca za pomocą pogłębiarki,  później- przeniesieniu na taśmę selekcyjną, użyciu przesiewacza i ostatecznie przygotowaniu materiału do transportu. Transport żwiru i piasku odbywa się dzięki tirom i barkom, które są w stanie przewieźć od 500 do 2000 tys. ton tych minerałów.

Następnie udaliśmy się autobusem do Nadleśnictwa Chojna, które przygotowało dla nas różnorodne konkurencje. Mieliśmy okazję zagrać w podchody, porozwiązywać zagadki dotyczące chojeńskiej fauny i flory i dowiedzieć  się jak obliczać wiek drzew . Podsumowaniem spotkania było ognisko.

 

Tuesday (14.11.17)

On Tuesday we went to The Mining Plant Barlinek, where we observed how look yield and production  of the mineral resources, for eg. the graviels and sands.

The mining consist of 3 mainly phases- at the first relay on mining by the dredger,  later- transferring to tape a selection panel, using the screen and finally preparation material for transport. Transport of  the gravels and  the sands  is done due to the track and the barge, which are able to carry from 500 to 2000 tons of these minerals.

Then we went by bus to The Forestry Chojna, which has drawn up there for us a variety of competitions. We had the opportunity to play in the stalking game, solve up the riddle about Chojna flora and fauna and learn how to calculate the age of trees. The meeting was summarized around the bonfire.

 

 

 

 

 

DZIEŃ I – Kolejne spotkanie programu Erasmus+ w Chojnie

13 listopada 2017r. w naszej szkole  rozpoczęło się kolejne międzynarodowe spotkanie.  Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się prezentacją   dotychczasowych działań projektowych .  Wzięliśmy  też udział w aktywnej przerwie i  pracowaliśmy nad przygotowaniem wspólnej piosenki o tematyce przyrodniczej.  Piosenka te będzie rezultatem na zakończenie projektu. Ponadto podczas tego tygodnia  mamy zaplanowane  lekcje oraz  zajęciach  edukacyjne w terenie.

 

Sprzątanie Świata 2017 Clean up the world

Pod koniec września nasi uczniowie wzięli udział w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. Jak każdego roku przedsięwzięcie było podzielone na dwie części. Część uczniów z klas 1 miała za zadanie uporządkowanie terenów w pobliżu szkoły. Każda klasa była odpowiedzialna za konkretną ulicę. Starsze klasy wyjechały w różne tereny leśne. Odwiedziliśmy tereny w pobliżu Krajnika i Ognicy. W lesie znajdowało się sporo śmieci w szególnie plastykowych butelek, foliowych torebek i opakowań. W leśnym dole zauważyliśmy składowisko karnistrów po różnego typu płynach samochodowych. Podczas przejścia wzdłuż rzeki Odra prosiliśmy  rybaków aby nie pozostawiali po sobie śmieci, niektórzy z nich włączyli się do naszej akcji pomagając nam przy sprzątaniu brzegu rzeki. Akcja okazała się naprawdę potrzebna. Na zakończenie pracy pracownicy nadleśnictwa przygotowali ognisko i poczęstunek. To był naprawdę miło i aktywnie spędzony dzień.

 By the end of September, our students took part in a worldwide cleaning action. Like every year the project was divided into two parts. Firs classes students  had the task of cleaning  the area near the school. Each class was responsible for a particular street. Older classes went to different forest areas. We visited the area near Krajnik and Ognica village . There was a lot of trash in the wood especially plastic bottles, foil bags and packaging.

In the middle of  the forest  we noticed a big hole there were various types of empty cans of  automotive fluids. During the walk along the Odra River we also  asked the  fishermen not to leave trash, some of them joined  us and help us to clean up the river edge. These Action was really needed. At the end of the work the forest district employees prepared a bonfire and refreshments for us. It was a really nice and active day.