Victor Hugo et l’incarnation de son rêve européen : le chêne des Etats-Unis d’Europe / Victor Hugo and the incarnation of his European dream: the oak of the United States of Europe

…y réfléchir ensemble pour tenter de le matérialiser au collège.

…think about it together to try to materialize it in the school.

En 1871, dans le jardin de sa maison Hauteville-House de Guernesey – c’est-à-dire tout prêt de chez nous- Victor Hugo a planté un gland avec ses petits-enfants. Il a baptisé l’arbre à venir « Chêne des Etats-Unis d’Europe », un arbre qui verrait l’Europe unie et en paix qui n’existait pas encore. Plus d’un siècle après la mort de Hugo, le chêne vit toujours : quelle illustration des forces de la nature et de leur pouvoir d’incarnation des grandes idées !

Les élèves de 4F travaillent en novembre en cours de Français autour de la personne de Victor Hugo. L’occasion, dans le cadre du programme Erasmus+ NIOS, de découvrir « un visionnaire » de l’Europe d’aujourd’hui. Voici le document qui ressort de leurs travaux, préparatoire à une réalisation en arts plastiques : il s’agissait de mettre en relation le texte d’un discours du grand homme et la réalité que nous connaissons. Bien au-delà de l’UE, l’idée d’Europe, à géométrie variable, est une entité bien réelle aujourd’hui !

In 1871, in the garden of his Hauteville-House in Guernsey – that is to say, very closed – Victor Hugo planted an acorn with his grandchildren. He named the upcoming tree “Oak of the United States of Europe”, a tree that would see Europe united and at peace. More than a century after Hugo’s death, the oak is still alive: what an illustration of the strenght of nature and its power of incarnation of great ideas!

The pupils of 4F worked in November in French class around the person of Victor Hugo. The opportunity, within the framework of the Erasmus + NIOS program, to discover “a visionary” of the Europe we know. Here is the document which comes from their work, preparatory to a realization in plastic arts: the question was putting in relation the text of a speech of the great man and the reality that we know. Well beyond the EU, the idea of ​​Europe, with variable geometry, is a real entity today!

Advertisements

Meeting in Chojna in Polish medias !

Here are the reports :
http://www.chojna24.pl/2017/11/to-byy-wspaniae-trzy-lata-program.html
http://www.chojna24.pl/2017/11/erasmus-natura-jest-nasza-sia-foto.html

Kolejne dni spotkania w Chojnie

Piątek (17.11.17)

Od rana byliśmy w szkole na lekcjach. Później tradycyjnie zatańczyliśmy na aktywnej przerwie. Następnie udaliśmy się na rozmowę przez Skype z uczniami we Francji. Pod koniec nagraliśmy wspólnie piosenkę. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na pożegnalnym ognisku.

Friday (17.11.17)

From the morning we were in school. Later, we danced on an active break. Then we were talk with Skype students in France. At the end we recorded the song together. In the evening we all met at the farewell bonfire.

Erasmus+ Chojna 16.11.2017

Czwartek (16.11.17)

W czwartek odwiedziliśmy firmę REMONDIS Szczecin. Dowiedzieliśmy się tam jak segreguje się odpady oraz oczyszcza drogi zimą i latem. Mieliśmy okazję uczestniczyć w quizie, w którym dużo z nas wygrało nagrody. Później zwiedzaliśmy Szczecin z pomocą przewodnika. Mogliśmy zobaczyć m.in. Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich oraz Jasne Błonia. Wieczorem wszyscy spotkaliśmy się na wieczorku pożegnalnym w naszej szkole. Śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy oraz jedliśmy polskie tradycyjne potrawy.

Thursday (16.11.17)

On Thursday we visited REMONDIS Szczecin. We learned how to sort waste and clean roads in winter and summer. We attented in a quiz in which many of us won prizes. Later we visited Szczecin with the help of a guide. We have seen Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich and the Jasne Błonia. In the evening we all met at the farewell party in our school. We sang songs, danced and ate traditional Polish dishes.

Erasmus+ Chojna 15.11.2017

Środa (15.11.17r. )

W środę, po raz pierwszy mieliśmy lekcje z naszymi gośćmi. Później pojechaliśmy do muzeum znajdującego się  w Cedyni, gdzie oglądaliśmy średniowieczne wykopaliska . W drodze do upamiętniającej forsowanie Odry-Kamiennej Ściany Chwały , zatrzymaliśmy się przy czołgu w Siekierkach i zrobiliśmy kilka wspólnych zdjęć. Dużo dowiedzieliśmy się także o Cedyńskim Parku Krajobrazowym, obejmującym Chojnę, Cedynię, Mieszkowice i Moryń. Jadąc na obiad, nie ominęliśmy też ważnej w naszej regionie pamiątce historycznej, a mianowicie liczącej 277 schodów i odwołującej się do wojny pod Cedynią- Górze Czcibora.

Wednesday (15.11.17 )

On Wednesday , the first time we had lessons with our guests. We went to the Museum in Cedynia, where we watched the medieval excavations. On the way to commemorate the implementation of Measles-Stone Wall of glory, we stopped by a tank in the Siekierki and we did some common photos. We also learned a lot about Cedyński Landscape Park, including Chojna, Cedynia, Mieszkowice and Moryń. Going to dinner, we don’t bypass also valid in our region the memorial historical, namely of 277 stairs and referencing the war Cedynia-The Czcibora Hill.

 

Erasmus+ Chojna 11.11.2017 – 14.11.2017

Sobota ( 11.11.17r.) i Niedziela ( 12.11.17 )

W sobotę, po długiej i męczącej  przyjechali do nas przyjaciele  z Grenlandii , zaś  w niedzielę powitaliśmy    delegacja  z Francji.

Saturday(11.11.17 ) and Sunday (12.11.17 )

On Saturday after the long  and exhausting for our guests  trip, we greeted our friends from Greenland. The next day we knew the delegation from France.

 

Poniedziałek ( 13.11.17r. )

W poniedziałek wszyscy wspólnie spotkaliśmy się w auli szkolnej, by  zaprezentować nasze dotychczasowe działanie projektowe i obrać za cel nowe. Później mieliśmy  międzynarodowe próby śpiewu, a po nich aktywą przerwę na boisku szkolnym. Po południu był obiad, po którym  uczestniczyliśmy w ostatnich zajęciach i mieliśmy czas wolny dla naszych gości.

Monday (13.11.17 )

On Monday , all together  we met up on the school hall for presenting our previous project activities and take the new project destination. Later, we had the international rehersal song and the active break on the school playground. In the afternoon we were at  dinner, after which  we participated in the last activities we had a free time and everyone from our guests.

 

Wtorek (14.11.17r. )

We wtorek pojechaliśmy do Zakładu Górniczego Ognica, w którym obserwowaliśmy jak wygląda wydobycie  surowców mineralnych, tj. piasku i żwiru.

Składa się ono mianowicie z 3 głównych faz- pierwsza polega na wydobyciu surowca za pomocą pogłębiarki,  później- przeniesieniu na taśmę selekcyjną, użyciu przesiewacza i ostatecznie przygotowaniu materiału do transportu. Transport żwiru i piasku odbywa się dzięki tirom i barkom, które są w stanie przewieźć od 500 do 2000 tys. ton tych minerałów.

Następnie udaliśmy się autobusem do Nadleśnictwa Chojna, które przygotowało dla nas różnorodne konkurencje. Mieliśmy okazję zagrać w podchody, porozwiązywać zagadki dotyczące chojeńskiej fauny i flory i dowiedzieć  się jak obliczać wiek drzew . Podsumowaniem spotkania było ognisko.

 

Tuesday (14.11.17)

On Tuesday we went to The Mining Plant Barlinek, where we observed how look yield and production  of the mineral resources, for eg. the graviels and sands.

The mining consist of 3 mainly phases- at the first relay on mining by the dredger,  later- transferring to tape a selection panel, using the screen and finally preparation material for transport. Transport of  the gravels and  the sands  is done due to the track and the barge, which are able to carry from 500 to 2000 tons of these minerals.

Then we went by bus to The Forestry Chojna, which has drawn up there for us a variety of competitions. We had the opportunity to play in the stalking game, solve up the riddle about Chojna flora and fauna and learn how to calculate the age of trees. The meeting was summarized around the bonfire.

 

 

 

 

 

Dernier jour pour les Français à Chojna- novembre 2017/Last day for the French in Chojna – november 2017

Vendredi 17 novembre déjà… Dernier jour à Chojna, beaucoup d’émotions pour ces derniers moments de partage.

Nous avons commencé la journée par des séances d’observation de cours de 8 à 10h.  Ici, en Pologne, depuis la réforme de 2017, les enfants dès neuf ans environ fréquentent le collège. Il est surprenant pour nous de voir de tels mélanges d’âge. Les élèves polonais nous ont accueillis en classe avec beaucoup de gentillesse.

A 11.30, les élèves ont retrouvé leurs camarades restés en France grâce à Skype. Les enseignants français étant déjà partis les années précédentes étaient heureux de parler avec leurs collègues du bout de l’Europe. Nous avons compris l’importance des liens qui se créent année après année.

L’après-midi fut court mais efficace (nous espérons !) : nous avons enregistré la chanson sous les sapins du collège avec deux collègues à la guitare et les adultes se sont filmés pour participer avec joie au challenge linguistique.

Puis les jeunes ont quitté le collège pour un dernier après-midi avec leur correspondant. Demain matin, nous partons de bonne heure pour Berlin (7:30). Nous n’avons qu’une hâte : retrouver vite nos amis groenlandais et polonais ! Merci encore à l’équipe polonaise pour leur gentillesse et leur chaleur qui nous ont fait nous sentir Européens avant d’être Français ou Polonais ou Groenlandais ! A bientôt !

Friday 17 November already…..  Last day in Chojna, a lot of emotions for these last moments of sharing. We started the day with class observation sessions from 8 to 10 o’clock. Here in Poland, since the 2017 reform, children as young as nine attend college. It is surprising for us to see such age mixes. Polish students welcomed us to class with great kindness.

At 11.30, the pupils fou nd their friends who stayed in France thanks to Skype. The French teachers who had already left in previous years were happy to talk with their colleagues from the other side of Europe. We understood the importance of the links that are created year after year.

The afternoon was short but efficient (we hope so !) : we recorded the song under the trees of the school with the help of two colleagues playing the guitare and adults filmed each other to participate with fun in the linguistic challenge.

Then teenagers left school for a last afternoon with their correspondent. Tomorrow morning we leave early the school for Berlin (7:30). We have only a hurry : meet again our friends from Poland and Greenland ! Thanks again to the Polish team for their kindness and warmth that made us feel European before being French or Polish or Greenlandic ! See you soon ! 

Quatrième jour pour les Français à Chojna-novembre 2017/ Fourth day for the French in Chojna – november 2017

Jeudi 16 novembre

Ce matin nous avons visité la déchetterie  de Szczécin. Nous avons appris que tous les déchets récoltés seront recyclés. Ils sont triés par couleurs pour former des packs. Nous avons fait le tour de la décharge puis nous avons fini la visite par un quizz. Ensuite nous avons visité la ville et nous avons fait le tour de quelques monuments ou bâtiments importants : une cathédrale, une église, des statues, la plupart construits au XXe siècle. Une guide nous a accompagnés dans la visite. C’est une grande et très belle ville qui a beaucoup de charme. En rentrant, nous allons nous préparer pour la soirée !

Lya – Romane – Léa B.

This morning we visited the Szczecin waste disposal center. We learned that all harvested waste will be recycled.They are sorted by color to form packs. We went around the dump and ended the visit with a quiz. Then we visited the city and we saw some monuments or important buildings: a cathedral, a church, statues, most built in the twentieth century. A guide accompanied us in the visit. It is a big and very beautiful city which has a lot of charm. Returning, we will prepare for the evening party!

Lya-Romane-Léa B.

Cette journée a commencé de bonne heure en filmant les élèves polonais, groenlandais et français pour le “challenge linguistique” traditionnel jeu du projet autour des 3 langues. Demain vendredi, les adultes se prêteront également au jeu…

L’usine de retraitement des déchets est l’une des deux plus grandes de Pologne. Nos élèves se sont étonnés de la quantité de déchets produits par jour, des filières de recyclage pour eux complètement inconnus (exemple : les couvertures polaires fabriquées à partir de bouteilles plastiques). Après incinération, les déchets non recyclables fournissent à 90% l’énergie des transports urbains. Ils se sont aussi fort étonnés de la quantité incroyable de sel que la déchetterie utilise pour saler les routes de la commune en hiver : l’immense tas qu’on nous a présenté ne dure que dix jours !

Ah… Szczécin (à prononcer Tchétchine)! Quel petit bijou ! Bow-windows, façades colorées, festons, fer forgé…. et briques : tous les styles sont à Szczécin. Cette ville portuaire, fortement marquée par l’histoire européenne, a été détruite dans sa plus grande partie. La plupart des bâtiments ont été reconstruits au XXe siècle mais dans un goût ancien très sûr. Nous avons apprécié la beauté contemporaine de la Philharmonie, la simplicité du château des rois Philippe et François Ier au XVe siècle, la splendeur de la cathédrale, les décorations raffinées de l’école de marine.

Puis, nous avons terminé cette journée par une soirée de gala organisée par l’école en présence de M. le Maire. Ce fut l’occasion de saisir l’importance du projet Nios pour notre pays partenaire et de remercier chaleureusement nos hôtes pour leur générosité. Nos élèves, sur leur 31, étaient très fiers d’entonner la chanson du projet qu’ils enregistreront… demain vendredi. Alors, bonne nuit et à demain !

This day began early by filming Polish, Greenlandic and French students for the traditional “linguistic challenge” project around 3 languages. Tomorrow Friday, adults will also play ..

The waste reprocessing plant is one of the two largest in Poland. Our students were amazed at the amount of waste produced per day, recycling channels for them completely unknown (for instance : polar blankets made from plastic bottles).After incineration, non-recyclable waste provides 90% of the energy of urban transport. They were also amazed by the incredible amount of salt that the waste dump uses to salt the roads of the town in winter: the huge pile that was presented to us lasts only ten days!

Ah… Szczécin (to be pronounced  Tchétchine) ! Such a beautiful place ! Bow-windows, colorful facades, scallops, wrought iron …. and bricks : all styles are in Szczécin ! This port city, strongly marked by European history, has been destroyed for the most part. Most of the buildings were rebuilt in the 20th century but in a nice old taste. We enjoyed the contemporary beauty of the Philharmonie, the simplicity of the castle of kings Philip and Francis I in the fifteenth century, the splendor of the cathedral, the refined decorations of the Navy School.

Then, we ended this day with a gala evening organized by the school in the presence of the Mayor. It was an opportunity to understand the importance of the Nios project for our partner country and to warmly thank our hosts for their generosity. Our students, very smart, were very proud to sing the song of the project they will record … tomorrow Friday. So, good night and see you tomorrow!

Troisième jour pour les Français à Chojna-novembre 2017/Third day for the French in Chojna – november 2017

Nous sommes allés en cours avec nos correspondants. Certains ont suivi un cours de musique, un cours d’anglais et un cours d’EPS. D’autres ont suivi un cours de religion, de mathématiques et un de technologie. C’était très compliqué car on ne comprend pas le polonais. Ensuite, nous sommes allés dans un musée où il y avait des pièces anciennes. On a rencontré un soldat (un acteur) qui nous a expliqué qu’il y avait un cimetière avec tous les soldats décédés. Ensuite, nous sommes allés dans un parc où il y a des chênes qui ne poussent qu’ici en Pologne. Un des arbres a trois cents ans. Ils nous ont expliqué qu’il y a eu beaucoup de moments historiques.

Luna – Maëly – Lola.

We went in class with our correspondents. Some of us took  a music class, then english and sport. Others took a religion class, mathematics and technology. It was very hard because we don’t understand polish. Then, we visited a museum with very old coins. We met a soldier (an actor) who explained us that there were a cemetery of soldiers. After we went to a park where there are some oaks that grow only in this part of Poland. One of those trees is three hundred years old. They told us that there were a lot of historical events here.

Luna – Maëly – Lola

Ce fut une journée marquée par la découverte de la richesse historique de cette région située à la frontière de l’Allemagne. Les lieux ont été la scène de nombreuses batailles et de tentatives d’invasions successives : guerres avec l’Allemagne, la Russie, la France de Napoléon. Par ailleurs, ce fut aussi l’occasion pour nous de découvrir un parc national classé Natura 2000 d’une superficie de 70 km2. Nous avons fini en beauté cette journée par une généreuse invitation au restaurant qui nous a permis de goûter une spécialité locale (de délicieuses ravioles au fromage frais accompagnées d’oignons et de crème).

It was a day marked by the discovery of the historical wealth of this region on the border of Germany. The place has been the scene of many battles and successive invasions : wars against Germany, Russia and the France of Napoleon. Otherwise, it was also the opportunity for us to discover a 70 km2 national park classified Natura 2000. We finished this day very well by a generous invitation to restaurant where we tasted a local speciality (some delicious cottage cheese raviolis served with onions and cream).

DZIEŃ I – Kolejne spotkanie programu Erasmus+ w Chojnie

13 listopada 2017r. w naszej szkole  rozpoczęło się kolejne międzynarodowe spotkanie.  Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się prezentacją   dotychczasowych działań projektowych .  Wzięliśmy  też udział w aktywnej przerwie i  pracowaliśmy nad przygotowaniem wspólnej piosenki o tematyce przyrodniczej.  Piosenka te będzie rezultatem na zakończenie projektu. Ponadto podczas tego tygodnia  mamy zaplanowane  lekcje oraz  zajęciach  edukacyjne w terenie.