NIOS świętuje z Europą NIOS celebrates with Europe

Z okazji obchodów Dnia Europy, we wtorek zorganizowaliśmy piłkarski mecz towarzyski, w którym wzięły udział dwie siedmioosobowe drużyny. Jedna reprezentowała NIOS, a druga resztę świata. Starcie zakończyło się wynikiem 0:6. Pomimo rywalizacji wszyscy świetnie się bawili. Przygotowaliśmy również polskie słodycze, francuskie ciasteczka oraz grenlandzkie wspomnienia(gazety i zdjęcia). Razem miło spędziliśmy czas.

NIOS celebrates with Europe

On the occasion of the celebration of Europe’s Day, on Tuesday we organized a pike-friendly match. There where two teams, seven students in each team. One team represented NIOS, the other one the rest of the world. The match ended with a score of 0: 6. Despite the competition, everyone had a great time. We have prepared Polish sweets, French cookies and Greenland memories (newspapers and photos). Together we had a nice time.

This slideshow requires JavaScript.

Podróże kształcą

Podróże kształcą

Każda podróż poszerza  wiedzę geograficzną, wiedzę o świecie, umiejętności językowe. Podróże w ramach programu Erasmus+  dodatkowo poszerzają wiedzę na temat sposobu życia, kultury i edukacji  krajów partnerskich. Podczas naszej podróży do Saattut zdobyliśmy wiedzę na temat Grenlandii nie tylko od partnerów projektu ale również od ludzi, których spotykaliśmy na naszej drodze. Z Panem Edwardem(Polakiem pracującym na Grenlandii w firmie zajmującej się inżynierią i planowaniem środowiska) spotkaliśmy się na lotnisku  w Qaarsut. W drodze powrotnej również w Qaarsut mgła zatrzymała nas na dwa dni, które spędziliśmy razem z Panią Haanna (grenlandzką pielęgniarką) oraz z Panem Denisem ( profesorem fotografii z Nowego Jorku). Dzięki tym ludziom nasza podróż  upłynęła szybciej   i stała się ciekawsza.
Z tego miejsca serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy  i dziękujemy.

Travels educate
Each trip expands geographic knowledge, knowledge about the world, language skills. Erasmus + travel additionally broadens the knowledge of the way of life, culture and education of partner countries. During our trip to Saattut we learned about Greenland not only from the project partners but also from the people we met on our way. With Mr. Edward ( Polish man working in Greenland for company dealing with engineering and environmental planning) we met at Qaarsut Airport. On the way back also in Qaarsut the fog stopped us for two days, which we spent with Mrs. Haanna (Greenland nurse) and with Mr. Denis (New York photography professor). Thanks to these people, our journey has been faster and more interesting. From this place cordially greet all of you and thank you.

IMG_780820170404_150921